Obiective specifice

Obiectivele specifice / operaţionale ale proiectului

1. Identificarea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tinerilor peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială precum şi informarea, diseminarea acestor informaţii către un număr de 1417 persoane.

2. Creşterea şanselor de integrare socio-profesională pentru 1417 persoane (957 de etnie romă, 220 persoane cu dizabilităţi, 240 tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială prin furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională) în cadrul Centrului de incluziune socială. Rolul acestui centru este de a oferi servicii integrate de asistenţă pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor vulnerabile. Prin intermediul acestui centru, vom desfăşura activităţi prin care ne propunem sa oferim: sprijin social prin îngrijire şi acompaniere pentru persoanele care nu se pot îngriji singure sau au nevoie de supraveghere (de exemplu copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, etc.), pe durata participării la programele centrului, consiliere socială pentru cunoaşterea şi apărarea drepturilor în relaţia cu alte persoane sau instituţii, asistenţă psihologică asigurată de 2 psihologi profesionişti pentru a depăşi obstacolele psihologice, etc.

3. Furnizarea în vederea ocupării de programe de formare profesională precum: maseur, lucrător în izolaţii, agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport, barman, contabil, expert local pe problemele romilor, ospătar, electrician constructor, competenţe sociale şi civice, competenţe antreprenoriale, competenţe informatice şi competenţe în limba străină (limba engleză), pentru un număr de 1176 persoane ca fiind vulnerabile şi supuse riscului de excluziune socială (816 persoane de etnie romă, 120 pers cu dizabilităţi, 240 persoane – tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială) selectate dintre persoanele informate şi consiliate profesional.

Prin atingerea obiectivelor specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU şi anume „dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţământului pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă”. El constituie o măsură activă pentru atât obiectivul general cat şi obiectivele specifice ale proiectului şi răspunde obiectivelor Axei Prioritare 6 a POSDRU, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 ,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” în sensul că se va facilita accesul pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor, concomitent cu obiectivul general al POSDRU care prevede dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă.

Obiective specifice